Toate produsele din topul vanzarilor

Contract colectiv de muncă la nivel de unitate - Model 2023

DS0014

Contract colectiv de muncă la nivel de unitate - Model 2023

198,00 lei
Cantitate
Gata redactat! Descărcare instant!

Descriere

Contract colectiv de muncă la nivel de unitate - Model 2022 (conform Codului muncii corelat cu Legea nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social)


CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (**republicat**) (Legea nr. 53/2003) spune la Titlul VIII Contractele colective de muncă

Articolul 236

(1) Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în forma scrisă între angajator sau organizaţia patronala, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

(2) Negocierea colectivă este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are încadraţi mai puţin de 21 de salariaţi.

(3) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale şi libere.

(4) Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.

Articolul 237

Părţile, reprezentarea acestora şi procedura de negociere şi de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit legii.

Articolul 238

(1) Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

(2) Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă.

(3) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal.

Articolul 239

Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizaţie sindicala.

Articolul 240

(1) Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate şi la nivel naţional.

(2) Contractele colective de muncă se pot încheia şi la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite în continuare grupuri de angajatori.

Articolul 241

(1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:

a) pentru toţi salariaţii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel;

b) pentru toţi salariaţii încadraţi la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;

c) pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;

d) pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ţara, în cazul contractului colectiv de muncă la nivel naţional.

(2) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de muncă.

Articolul 242

Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate.

Articolul 243

(1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.

Articolul 244

Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condiţiile legii, ori de câte ori părţile convin acest lucru.

Articolul 245

Contractul colectiv de muncă încetează:

a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea aplicării acestuia;

b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a angajatorului;

c) prin acordul părţilor.

Articolul 246

Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voinţa al părţilor ori în caz de forta majoră.

Articolul 247

În cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramura nu exista contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

Negocierea și semnarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru oricare unitate cu 10 sau mai multi salariați

Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători, precum și la nivel de sector de negociere colectivă. Inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali. Inițiatorul negocierii colective, poate face acest demers cu cel puțin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă. Durata negocierii este de maximum 45 de zile. Durata maximă poate fi depășită doar prin acordul părților. Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părți.

Ce efecte are semnarea unui acord colectiv?

Conform art. 1 alin 17  din Legea Dialogului social (legea 367 din 19 decembrie 2022) ”contract colectiv de muncă - convenția încheiată în formă scrisă între angajator/organizația patronală, pe de o parte, și angajați/lucrători reprezentați prin organizații sindicale, sau reprezentanții aleși ai angajaților/lucrătorilor, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă;”.


Cuprinsul documentului oferit de noi:

CAP. I PREAMBUL

1.1 Părțile contractante: Unitatea  și Salariații

1.2. Temeiul legal

1.3. Fundamentare. Scop

1.4. Definiții

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

CAP. III DISPOZIȚII GENERALE

3.1. Aplicare, durată, modificare, suspendare și încetare

3.2 Conciliere - comisia paritară

CAP. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Dispoziții generale

4.2. Drepturile și obligațiile Salariaților

4.3. Drepturile și obligațiile Angajatorului

4.4. Alte prevederi privind drepturile și obligațiile părților

CAP. V CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

5.1. Încheierea contractului individual de muncă

5.2. Modificarea contractului individual de muncă

5.3. Suspendarea contractului individual de muncă

5.4. Încetarea contractului individual de muncă

5.5. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată

5.6. Contract individual de muncă cu timp parțial

CAP. VI TIMPUL DE MUNCĂ ȘI ODIHNĂ

6.1. Timpul de muncă

6.2. Repausuri periodice

CAP. VII SALARIZAREA ȘI ALTE DREPTURI BĂNEȘTI

CAP. VIII CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

8.1. Securitatea și sănătatea salariaților. Condițiile de muncă și protecția muncii

8.2. Hărțuirea sexuală

8.3. Disciplina în muncă

8.4. Procedura cercetării disciplinare prealabil

CAP. IX FORMAREA PROFESIONALĂ

CAP. X EVALUAREA PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR

CAP. XI CONFLICTELE DE MUNCĂ

CAP. XII DISPOZIȚII FINALE

ANEXA 1 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PARITARE

ANEXA 2 Proces-verbal privind negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

ANEXA 3 Lista activităţilor, locurilor de muncă şi categoriilor de personal cu timp de muncă parţial

ANEXA 4 Lista alimentelor de protecţie acordate de Angajator

ANEXA 5 Lista materialelor igienico-sanitare acordate de Angajator

ANEXA 6 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

ANEXA 7 Plan anual de formare profesională a personalului

ANEXA 8 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Alte documente de procedură cuprinse în pachet:

ANUNȚ inițiere procedură 

CONVOCATOR în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă

ÎMPUTERNICIRE  în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă

PROCES VERBAL PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANŢILOR ANGAJAŢILOR

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE - sedința 1/ ședința 2

Adresă către ITM pentru înaintarea Contractului colectiv de muncă

Detalii ale produsului
DS0014
2 alte produse in aceeasi categorie:

Urmariti-ne pe Facebook